Được cung cấp dưới dạng plug-in. Bootstrap for Xenforo 2 ver. 2.1.0.1 là cách đơn giản để bạn có thể thêm bootstrap vào XenForo.

xemforo-bootstrap4

Tải về miễn phí tại đây:

Tải về